Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

 

rádi bychom Vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili Dotační proces – Jak získat dotaci krok za krokem.

 1. SESTAVENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
  Kvalitní podnikatelský záměr je základním kamenem úspěchu. Na začátku je potřeba si stanovit základní cíle v oblasti Vašeho podnikání, kam chcete firmu směřovat, a sepsat si plán investic, pomocí kterých těchto cílů dosáhnete.

 2. VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU
  Dalším krokem je vyhledání vhodného dotačního programu, pomocí kterého budete moci projekt financovat. S tím Vám může pomoci 201 consulting!

 3. OPTIMALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
  V rámci optimalizace projektového záměru je provedena rešerše dotačních programů neboli dotační audit a návrh nejvhodnějšího programu pro Váš projektový záměr, a to jak z pohledu parametrů přijatelnosti programu, tak případných závazků, které z něj vyplývají.

 4. ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
  V návaznosti na výstup z optimalizace projektového záměru se následně sestaví harmonogram projektu a samotná žádost včetně všech potřebných příloh.

 5. HODNOTÍCÍ PROCES A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
  Hodnotící proces probíhá standardně ve dvou fázích. Nejprve se hodnotí žádost po formální stránce, tedy, zdali je řádně sepsaná dle stanovené osnovy. V další fázi hodnocení se porovnávají jednotlivá hodnotící kritéria daného programu s projektovým záměrem, zdali splňuje minimální požadavky. Celý hodnotící proces trvá zpravidla 4–6 měsíců.
  Po ukončení hodnocení je žádost následně doporučena k financování a poté je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a žádost tak je oficiálně schválená.

 6. REALIZACE PROJEKTU  
  Po schválení projektu můžete spustit samotnou realizaci projektu. Během ní je nutné se řídit všemi platnými postupy, které definuje dotační program. Především se jedná o proces výběru dodavatele.
  Dále je třeba dodržovat pravidla povinné publicity, zásady pro vedení a archivaci dokladů vztahujících se k projektu a dodržovat závazné ukazatele projektu v rámci období udržitelnosti po ukončení projektu.
  Po ukončení výběrového řízení a vyhlášení vítěze je možné podepsat kupní smlouvu a čekat na dodání technologie či jiného opatření. Nicméně je stále třeba dbát na závazné podmínky a termíny stanovené kupní smlouvou, aby nebyly porušeny.

 7. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
  Náklady projektu se proplácejí ve většině případů zpětně, proto si je na začátku důležité připravit financování, a to buď z vlastního kapitálu anebo z cizích prostředků. Často se využívá financování například v podobě bankovního úvěru.

 8. KONTROLA A PROPLACENÍ PROJEKTU
  Po kompletní realizaci všech plánovaných opatření a úhradě všech faktur je možné podat žádost o platbu. Následuje administrativní kontrola všech požadovaných dokladů. Jedná se zejména o faktury, doklady o úhradách, kupní smlouvy, objednávky, předávací protokoly a doklady k zaúčtování.

 9. UDRŽITELNOST PROJEKTU
  Po vyplacení dotace nastává období udržitelnosti projektu. Standardně trvá tři roky pro malé a střední podniky a pět let pro velké podniky. V tomto období je nutno udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

 

 


19. květen 2022, Veronika Krnáčová

Další články

29. 06.
2022
HYBRIDNÍ PRÁCE SPOJUJE TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ
29. 06.
2022
100% DOTACE NA VÝSTAVBU DOMOVŮ PRO SENIORY A DĚTSKÉ SKUPINY
29. 06.
2022
Prohlášením konkursu nezaniká odpovědnost jednatele z vlastní činnosti
29. 06.
2022
NAŠIM ŘEŠENÍM JE KOMBINACE EXPERTÍZY A LIDSKÉHO PŘÍSTUPU
29. 06.
2022
Proč je i pro malé a střední podniky tak důležitá kybernetická bezpečnost – a jak ji posílit
28. 06.
2022
Moderní svět skrytých zárubní

Do domů, bytů a kanceláří se stále více prosazují...